Digital Hamster

Copyright (c) Deep Cold Software 2005.

Introduktion

Digital Hamster är ett registerprogram för hobbybruk. Med några få klick kan du skapa ett register över nästan vad som helst. Organisera din CD eller DVD samling, din adressbok eller varför inte din vinkällare. Digital Hamster är i första hand gjort för att vara lätt att använda. Programmet klarar av att hantera några tusen rader data utan problem, men det har sina begränsningar. Om du behöver lagra hundratusentals rader data, eller om du behöver samköra flera register så bör du välja ett annat program.

Digital Hamster är gjort för Microsoft Windows XP, men bör fungera ihop med dom flesta versioner av Microsoft Windows.

Glöm inte att säkerhetskopiera

Ta säkerhetskopior på dina filer med jämna mellanrum. Deep Cold Software ansvarar inte för förlust av data som orsakats av användning eller felaktig användning av Digital Hamster. All användning sker på egen risk.

Hur man skapar ett register

Ett register består av kolumner och rader. När du ska skapa ett nytt register måste du börja med att bestämma vilka kolumner som ska finnas. När kolumnerna är på plats kan du mata in rader med data i registret.

Skapa kolumner

Välj Arkiv - Nytt från huvudmenyn. Följande dialogruta visas.

Du kan skapa nya kolumner genom att klicka på knappen "Lägg till". Kolumnerna bestämmer vilken sorts data som kan sparas i en rad. Om du tex vill skapa ett telefonregister så behöver du en kolumn för namn och en annan kolumn för telefonnummer.

Det finns olika sorters kolumner för olika sorters data. Välj den typ av kolumn som bäst passar det du vill spara.

Text En textkolumn används för att spara en text med variabel längd. Textkolumner är dom enda kolumner som kan vara tomma. Textkolumner kan sorteras i alfabetisk ordning.
HeltalEn heltals-kolumn kan spara heltal mellan -2147483648 och +2147483647. Heltals-kolumner kan sorteras numeriskt.
DecimaltalEn decimaltals-kolumn kan spara decimaltal mellan -1.7*10308 till +1.7*10308 med minst 15 siffrors noggrannhet. Decimaltals-kolumner kan sorteras numeriskt.
TidEn tids-kolumn kan spara ett klockslag, dvs timmar, minuter och sekunder. Tids-kolumner kan sorters kronologiskt.
DatumEn datumkolumn kan spara ett datum, dvs år, månad och dag i månaden. Datumkolumner kan sorteras kronologiskt.

Text är den mest använda typen av kolumn. I ett telefonregister så är textkolumner ett bra val för både namn och nummer. Det går även att använda typen heltal för telefonnummren, men då kan man inte spara bindetreck, plus, paranteser och andra tecken som kan förekomma i telefonnummer. Fördelen med att använda heltal är att man kan sortera heltal i numerisk ordning, men eftersom man sällan vill sortera telefonnummer i nummerordning så går det bra med text.

Varje kolumn måste ha ett namn. En kolumn som ska användas till namn bör heta "Namn" eller kanske "Efternamn" om du vill spara förnamn och efternamn i olika kolumner.

Ett register måste innehålla minst en kolumn. Stäng dialogrutan när du har skapat några kolumner som du tror att du behöver. Du behöver inte lägga till alla kolumner på en gång. Om du upptäcker att du behöver en extra kolumn så är det lätt att lägga till den senare. Det är även möjligt att ta bort kolumner, döpa om kolumner och byta typ av kolumn.

När du har stängt dialogrutan så visas kolumnerna du har skapat i huvudfönstret.

Arrangera kolumnerna

Du kan ändra storlek på en kolumn genom att dra kanten på kolumnhuvudet till höger eller vänster. Du kan även byta plats på kolumner genom att dra hela kolumnhuvudet till höger eller vänster.

Lägga till nya rader i registret

Välj Redigera - Ny Rad från huvudmenyn. En dialogruta visas.

Dialogrutan varierar i utseende beroende på vilka kolumner som finns i registret. Fyll i ett värde för varje kolumn och klicka OK. En ny rad visas längst ner i registret i huvudfönstret. Upprepa proceduren för att lägga till flera rader.

Ändra en rad i registret

Du kan ändra en rad i registret genom att dubbelklicka på den. Du kan även markera raden och välja Redigera - Ändra Rad från huvudmenyn. Värdena för varje kolumn visas i en dialogruta. Nu är det bara att ändra.

Sortera registret

När du lägger till rader i registret så hamnar dom i den ordning som du lägger till dom. Du kan sortera registet genom att välja Visa - Sortera från huvudmenyn.

Du kan ändra hur registret sorteras genom att klicka på kolumnhuvudena. Efter namnet på kolumnerna så visas en siffra följt av ett kolon och en vinkel. När du klickar på ett kolumnhuvud så sorteras registret om, och siffran och vinkeln ändras. Siffran talar om i vilken ordning kolumnerna sorteras. Den senaste kolumnen du klickade på har siffran ett, den näst senaste har siffran två och så vidare. Registret kommer att i första hand sorteras efter kolumnen med siffran ett, i andra hand efter kolumnen med siffran två och så vidare. Vinkeln talar om ifall kolumnen sorteras i stigande eller fallande ordning.

Med lite övning kan du snart ordna registret precis som du vill.

Söka i registret

Digital Hamster har en sökfunktion som hjälper dig att hitta rätt i stora register. Välj Redigera - Sök från huvudmenyn. En sidopanel visas.

Fyll i den text du vill söka efter och klicka på "Sök". Den första raden som motsvarar din sökning markeras. Om du klickar på "Sök" igen så visas nästa rad som motsvarar din sökning. Det finns även en lista med alla kolumner i sidopanelen. Bara de kolumner som är förkryssade söks igenom. Du kan begränsa sökandet till några få kolumner genom att välja bort dom du inte är intresserad av.

Sökfunktionen gör ingen skillnad på små och stora bokstäver eller på hela ord och delar av ord.

Öppna och spara

Öppna och spara filer fungerar som i de flesta andra program. Välj Arkiv - Öppna i huvudmenyn för att läsa in ett register från fil. Välj Arkiv - Spara för att spara ett register, och Arkiv - Spara som för att spara ett register i en ny fil. Man kan bara ha ett register öppet i taget. Digital Hamster varnar dig om du är på väg att avsluta programmet utan att spara. Glöm inte att ta säkerhets- kopior på dina filer med jämna mellanrum. Olyckor inträffar när man minst anar det.

Ändra kolumner

Det är möjligt att lägga till, ta bort eller ändra kolumner även när registret innehåller många rader med data. Välj Redigera - Ändra Kolumner från huvudmenyn. Om du lägger till en ny kolumn så kommer de gamla raderna att få ett standardvärde i den nya kolumnen. Om du tar bort en kolumn så kommer de värden som fanns i den kolumnen att försvinna. Om du ändrar kolumntyp så kommer dom gamla raderna att få ett standardvärde i den kolumnen och de gamla värdena kommer att försvinna. Det går däremot att ändra namnet på en kolumn utan att några värden försvinner.

Skriva ut

Om du har en skrivare så kan du skriva ut ditt register. Följande arbetsordning rekommenderas.

  1. Välj Arkiv - Utskriftsformat i huvudmenyn. En dialogruta visas. Välj skrivare och storlek och orientering på papperet.
  2. Välj Arkiv - Förhandsgranska i huvudmenyn. En dialogruta visas. Välj vilka kolumner du vill skriva ut och kontrollera att utskriften ser bra ut. Kolumnerna skrivs ut i samma ordning och med samma mellanrum som i huvudfönstret. Om det inte ser bra ut så får du stänga fönstret för förhandsgranskning och justera kolumnerna i huvudfönstret(se Arrangera kolumnerna). Du kan även gå tillbaka till steg 1 och ändra storleken eller orienteringen på papperet. Upprepa steg 1 och 2 till du är nöjd med förhandsgranskningen.
  3. Välj Arkiv - Skriv ut i huvudmenyn. En dialogruta visas. Välj vilka sidor du vill skriva ut och hur många kopior du vill ha.

Skapa en webbsida

Du kan skapa en webbsida av ditt register. Du behöver inte vara uppkopplad mot Internet för att skapa en webbsida. Digital Hamster sparar sidan på din hårddisk. När du är nöjd med resultatet får du själv flytta filerna till din hemsida på Internet.

Välj Arkiv - Skapa webbsida i huvudmenyn.

När du har valt att skapa en webbsida så får du först välja en stil-mall. Mallen bestämmer utseendet på webbsidan. Det finns flera mallar att välja mellan. När du har valt en stil-mall så måste du välja var webbsidan ska sparas. När webbsidan är skapad så kan du välja om du vill öppna sidan i din webbläsare så att du kan se hur resultatet blev.

Raderna och kolumnerna kommer i samma ordning på webbsidan som i Digital Hamster. Om du vill ändra på ordningen får du arrangera kolumnerna eller sortera raderna på det sätt du önskar innan du skapar webbsidan. Om registret innehåller internet-adresser, tex "www.google.se", så blir dessa automatiskt klickbara länkar på webbsidan.

Den färdiga webbsidan består av två filer, en HTML-fil som innehåller själva registret och en CSS-fil (stilmallen) som bestämmer utseendet på sidan. Du kan göra en egen stilmall om ingen av mallarna som följer med Digital Hamster passar dig. Det finns många böcker och guider på nätet som förklarar hur stilmallar fungerar.

För att andra ska kunna komma åt din webbsida så måste du publicera den på Internet. Det kräver att du har ett Internet-abonnemang och en plats på Internet att publicera sidan, som tex en egen hemsida. Hos de flesta Internet-leverantörer ingår en egen hemsida i avgiften för Internet-abonnemanget. Du publicerar webbsidan som du skapat med Digital Hamster genom att föra över båda filerna från hårddisken i din dator till hemsidan på Internet. Kontakta din Internet-leverantör om du inte vet hur du kommer åt din hemsida.

Huvudmenyn, verktygsfältet och snabbtangenter

Alla kommandon kan väljas från huvudmenyn, men det är i regel inte det enklaste sättet. Huvudmenyn är där man börjar, för den ger en bra överblick över vilka kommandon som finns. Man kan säga att huvudmenyn är för nybörjare, verktygsfältet är för dom rutinerade och snabbtangenterna är för experten.

Verktygsfältet är raden med ikoner direkt under huvudmenyn. Du kan få reda på vad dom olika ikonerna har för funktion genom att låta muspilen vila över en ikon i några sekunder. Då dyker en liten etikett upp som beskriver vad ikonen gör.

Snabbtangenter är tangenter på tangentbordet eller kombinationer av tangent- tryckningar som aktiverar ett kommando. Du kan få reda på vilka kommandon som har snabbtangenter genom att studera huvudmenyn. Några menyval har snabbtangenten skriven till höger om namnet. Tex snabbtangenten för menyvalet Arkiv - Sök är Ctrl-F (håll ner Ctrl och tryck F).