Krösus


Manual

Copyright (c) Deep Cold Software 2006.

Innehållsförteckning

Introduktion
Systemkrav
Fondkurser
Bevakade fonder
Valutakurser
Portföljer
Lägg till fonder
Visa graf
Ranka fonder
Exportera
Skriv ut
Inställningar
Avancerade inställningar
Automatisk hämtning av kurser
Utdelning
Kontaktuppgifter


Introduktion

Krösus är ett PC-program som gör det lättare för dig att förvalta din premiepension. Krösus hjälper dig att hitta bra fonder och sortera bort dåliga fonder. Krösus kan inte fatta beslut om fondbyten eller utföra själva bytet, det måste du göra själv. Men Krösus kan bevaka dina fonder och varna när en fond inte längre håller måttet. Krösus laddar automatiskt ner de senaste fondkurserna från Internet och sparar dom på din dator så att du när som helst kan studera utvecklingen för dina fonder. Eftersom all fondhistorik lagras på din dator så behöver du inte vänta på bankernas långsamma hemsidor. Allt presenteras snabbt och lätt, vilket gör det mycket enklare att överblicka det stora utbudet av fonder. Det finns för tillfället över 800 PPM-fonder. Att gå igenom alla fonder manuellt för att hitta en ersättare för en fond som börjat dala är både opraktiskt och tidskrävande. I Krösus kan du snabbt hitta lämpliga kandidater genom att sortera dom på olika sätt.

Systemkrav

Krösus fungerar på de flesta versioner av Microsoft Windows. Däremot så måste du ha en fast internetförbindelse för att Krösus ska fungera bra.

Fondkurser

Krösus hämtar automatiskt den senaste kursen för alla fonder varje gång du loggar in på datorn. Fondkurserna hämtas från Pensionsmyndigheten. Kursen är normalt en "bankdag" gammal. Det betyder att på måndag kväll så kan man hämta fredagens kurs. Det finns även fonder med fördröjd kursinformation. Kursen för dessa fonder släpar efter med ytterliggare en dag. Endast den senaste kursen för varje fond finns att hämta hem. Det gör att om du inte startar datorn varje dag så kommer Krösus att missa fondkursen för vissa dagar. Krösus kompenserar för missade dagar med hjälp av en matematisk metod som kallas interpolering. Krösus sparar kursen för alla fonder på hårddisken. Kurser som är mer än ett år gamla raderas automatiskt.

Krösus använder fondkurserna för att beräkna olika egenskaper som tex resultat och trend. Frågetecken används för att visa om beräkningarna inte kan utföras eller om resultatet är opålitligt. Det kan inträffa om det är allt för stora luckor i fondkursen. För att Krösus ska fungera bra så bör du starta datorn minst en gång i veckan.

Luckor i kursen uppstår även när Pensionsmyndigheten tar bort gamla fonder och lägger till nya fonder. För nya fonder finns av naturliga skäl ingen information om kursen före det datum då fonden startades. När en gammal fond tas bort så slutar Pensionsmyndigheten att uppdatera kursen för den fonden vilket också ger upphov till en lucka.

Bevakade fonder

Alla bevakade fonder visas på den första fliken i huvudfönstret. Krösus beräknar resultat, trend, avvikelse och potential för alla bevakade fonder, varje gång nya fondkurser hämtas hem. 

Krösus. Automatisk fondbevakning

Nr

Fondens PPM nummer.

Namn

Fondens namn.

Resultat

Resultatet är fondens procentuella värdeförändring under perioden. Ett positivt resultat betyder att värdet har ökat, ett negativt resultat betyder att värdet har minskat. Resultatet är baserat på köpkursens utveckling i svenska kronor och tar ingen hänsyn till utdelning och avgifter. Ett frågetecken betyder att resultatet inte är pålitligt på grund av otillräcklig kursinformation.

Trend

Trenden är den genomsnittliga värdeförändringen under perioden och beräknas med en matematisk metod som kallas minsta-kvadratanpassning. Trenden ger i regel en bättre bild av den framtida kursutvecklingen än resultatet eftersom resultatet är direkt beroende av dagskursen. Ett frågetecken betyder att trenden inte är pålitlig på grund av otillräcklig kursinformation.

Avvikelse

Avvikelsen är ett mått på kursens största avvikelse från trenden under tidsperioden. En stor avvikelse betyder att trenden är osäker. Ett frågetecken betyder att avvikelsen inte är pålitlig på grund av otillräcklig kursinformation.

Potential

Potentialen ger en indikation på hur prisvärd fonden är just nu. Potentialen baseras på all kursinformation Krösus har sparad för fonden. Krösus sparar fondkurser i ett år. Om potentialen är noll betyder det att fondens senaste kurs är den högsta som Krösus har sparad. En potential på 10% betyder att fondkursen ligger 10% under toppnoteringen för den fonden. Ett frågetecken betyder att potentialen inte är pålitlig på grund av otillräcklig kursinformation.

Period

Perioden är den tidsperiod som resultatet, trenden och avvikelsen är beräknad på. Periodens längd beror dels på hur många dagar som det finns kursinformation från, och dels på vilken tidsperiod som är inställd. Ett utropstecken betyder att det finns väldigt lite kursinformation. Du kan ändra den inställda tidsperioden genom att välja "Inställningar" i menyn "Krösus".


Valutakurser

Krösus kan hämta och visa valutakurser på samma sätt som fonder. Du kan välja vilka valutakurser du vill se genom att välja "Lägg till valutor..." i menyn "Redigera".

Välj valutor

Sätt en bock i rutan längst till vänster framför de valutor du vill välja och klicka på "OK". Kursen för alla valda valutor visas på en egen flik i huvudfönstret. Krösus beräknar resultat, trend, avvikelse och potential för alla valutakurser, varje gång nya kurser hämtas hem.

Valutor

Namn

Valutans internationella förkortning.

Kurs

Valutans aktuella kurs i svenska kronor.

Resultat

Resultatet är valutans procentuella kursförändring under perioden. Ett positivt resultat betyder att kursen har ökat, ett negativt resultat betyder att kursen har minskat. Ett frågetecken betyder att resultatet inte är pålitligt på grund av otillräcklig kursinformation.

Trend

Trenden är den genomsnittliga kursförändringen under perioden och beräknas med en matematisk metod som kallas minsta-kvadratanpassning. Trenden ger i regel en bättre bild av den framtida kursutvecklingen än resultatet eftersom resultatet är direkt beroende av dagskursen. Ett frågetecken betyder att trenden inte är pålitlig på grund av otillräcklig kursinformation.

Avvikelse

Avvikelsen är ett mått på kursens största avvikelse från trenden under tidsperioden. En stor avvikelse betyder att trenden är osäker. Ett frågetecken betyder att avvikelsen inte är pålitlig på grund av otillräcklig kursinformation.

Potential

Potentialen ger en indikation på hur prisvärd valutan är just nu. Potentialen baseras på all kursinformation Krösus har sparad för valutan. Krösus sparar kurser i ett år. Om potentialen är noll betyder det att valutans senaste kurs är den högsta som Krösus har sparad. En potential på 10% betyder att kursen ligger 10% under toppnoteringen för den valutan. Ett frågetecken betyder att potentialen inte är pålitlig på grund av otillräcklig kursinformation.

Period

Perioden är den tidsperiod som resultatet, trenden och avvikelsen är beräknad på. Periodens längd beror dels på hur många dagar som det finns kursinformation från, och dels på vilken tidsperiod som är inställd. Ett utropstecken betyder att det finns väldigt lite kursinformation. Du kan ändra den inställda tidsperioden genom att välja "Inställningar" i menyn "Krösus".


Portföljer

Portföljer är till för den som vill ha noggrannare kontroll på sitt innehav av fonder än vad bevakningslistan erbjuder. En portfölj kan precis som bevakningslistan innehålla flera fonder. Välj "Skapa portfölj..." i menyn "Krösus" för att skapa en ny portfölj. Det går att skapa flera portföljer. Varje portfölj får en egen flik i huvudfönstret. Den största skillnaden mellan en portfölj och en bevakningslista är att portföljen visar förändringen sedan fonderna köptes, medan bevakningslistan visar resultatet under en fast tidsperiod. Det gör att det är lättare att jämföra olika fonder sinsemellan i bevakningslistan, medan portföljen ger en bättre bild av det faktiska innehavet.

Nr

Fondens PPM nummer.

Namn

Fondens namn.

Kurs

Fondens senaste kända kurs i svenska kronor. Vissa fonder gör skillnad på köpkurs och säljkurs. I sådana fall visas köpkursen. Kursen uppdateras när nya fondkurser hämtas hem.

Värde

Fondens värde i svenska kronor baserat på den senaste kända kursen och antalet fondandelar.

Förändring

Fondens procentuella värdeförändring sedan den köptes. Ett positivt resultat betyder att värdet har ökat, ett negativt resultat betyder att värdet har minskat. Värdet är baserat på köpkursens utveckling i svenska kronor och tar ingen hänsyn till utdelning och avgifter. Värdeförändringen uppdateras när nya fondkurser hämtas hem.

Köpdatum

Det datum när fonden köptes.

Kommentar

I det här fältet kan man skriva egna minnesanteckningar. Välj "Ändra..." från menyn "Redigera" om du vill ändra kommentaren.


Lägg till fonder

Om du vill lägga till en eller flera fonder till bevakningslistan eller en portfölj så ska du först se till att rätt flik är vald i huvudfönstret. Välj "Lägg till fonder" från menyn "Redigera". En ruta med alla tillgängliga fonder visas. Sätt en bock i rutan längst till vänster framför de fonder du vill välja och klicka på "Välj".

Du kan dra i fönstret för att göra det större. Du kan även klicka på kolumn-huvudena för att välja hur fonderna ska sorteras. Det gör det lätt att tex hitta fonder med ett högt resultat eller en låg avvikelse. Det finns även en automatisk sökfunktion. Skriv in namnet, en del av namnet eller numret på den fond du letar efter och klicka på "Sök". Krösus letar reda på den första fonden som passar din sökning och markerar den. Om du klickar på "Sök" igen så fortsätter Krösus att leta från den senaste markeringen.

Om du markerar en fond och klickar på "Fakta [www]" så hämtas fondens fakta-blad från Internet och visas i din webläsare. I fondfaktabladet hittar du all information om fonden, som tex placeringsinriktning och kostnader.

Om du klickar på "Visa Graf" så visas en graf över hur kursen för de förbockade fonderna har utvecklats under perioden.

Om du klickar på "Alla/Inga" så avbockas alla förbockade fonder. Om inga fonder är förbockade så bockas alla fonder för.

Lägga till fonder i en portfölj

Det krävs lite mer arbete att administrera en portfölj än en bevakningslista. För varje fond som läggs till i en portfölj så måste inköpsdatum, inköpspris och antalet fond-andelar matas in. Inköpspriset ska anges i svenska kronor. Det är även möjligt att lägga till en kommentar för varje fond. Det går att ändra uppgifterna i efterhand genom att markera fonden och välja "Ändra..." i menyn "Redigera". Om antalet andelar ändras på grund av utdelning, köp eller försäljning så måste uppgifterna uppdateras manuellt.Visa graf

Graf för bevakad fond

Du kan se grafen för en bevakad fond genom att välja fliken "Bevakade Fonder", markera fonden och välja "Graf..." i menyn "Visa" eller genom att dubbelklicka på fonden.

Grafen visar fondens resultat (röda kurvan) och trend (blå linjen) under den valda tidsperioden. Avvikelsen är den största skillnaden mellan den röda kurvan och den blå linjen. Du kan ändra grafens storlek genom att dra i kanten på fönstret. Du kan stänga fönstret genom att trycka på Retur eller Esc.

Graf för en fond i en portfölj

Du kan se grafen för en fond i en portfölj genom att välja portfölj-fliken, markera fonden och välja "Graf..." i menyn "Visa" eller genom att dubbelklicka på fonden.

Grafen visar fondens resultat (röda kurvan) och trend (blå linjen) från köpdatumet. Om fonden köptes för mer än ett år sedan så visas den första delen av resultatet som ett rakt streck. Det beror på att Krösus inte lagrar fondkurser som är äldre än ett år. Den guldgula linjen visar inköpsvärdet (0%). Du kan ändra grafens storlek genom att dra i kanten på fönstret. Du kan stänga fönstret genom att trycka på Retur eller Esc.

Flera fonder i samma graf

Du kan jämföra kursutvecklingen för flera fonder genom att välja "Jämför..." i menyn "Visa". Först visas ett fönster där du får välja vilka fonder du vill jämföra. Sätt en bock i rutan framför de fonder du vill jämföra och klicka på "OK".

Grafen visar resultatet för de valda fonderna. För bevakade fonder visas resultatet under den valda tidsperioden. För fonder i en portfölj visas resultatet sedan fonderna köptes. Du kan ändra grafens storlek genom att dra i kanten på fönstret. Du kan stänga fönstret genom att trycka på Retur eller Esc.


Nästa sida...